I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Particuliere Belegger.

Bent u een Institutionele Belegger of Adviseur?

December 2019

Water: het blauwe goud

Water is een essentiële natuurlijke hulpbron en de vraag ernaar stijgt snel.

Water is de meest essentiële levensbron – niemand kan zonder water. Hoewel het een hernieuwbare hulpbron is, is water toch ook eindig. En globale uitdagingen, zoals verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering zetten de bestaande waterbronnen steeds meer onder druk. Het verzekeren van de huidige watervoorziening en de verhoging van de capaciteit ervan met nieuwe technologie en diensten worden de komende jaren prioritaire thema‘s waarin biljoenen dollars worden geïnvesteerd. Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek kunnen decennialang aantrekkelijke investeringsopportuniteiten bieden.

Het beleggingsthema Water omvat alle segmenten van de wereldwijde watersector en richt zich specifiek op ondernemingen actief in watervoorziening, watertechnologie en milieudiensten. Aangezien de rol van privébedrijven in het beheer van de menselijke watercyclus toeneemt, ontstaan steeds meer lange termijn investeringsopportuniteiten.

1. Waterinfrastructuur

De private sector voor watervoorziening bestaat uit ondernemingen die zich bezighouden met drinkwatervoorziening en -opslag. Tegen 2050 kunnen tot 4 miljard mensen over de hele wereld een ernstig gebrek aan water hebben. Vandaag zijn dat 1,2 miljard mensen1. Economische groei vergroot het tekort aan water aangezien persoonlijke rijkdom erdoor stijgt en dit leidt tot een hogere consumptie van producten waarvoor meer water nodig is, zoals dierlijke eiwitten. Zo is voor de productie van 1 kilo rundvlees 15.000 liter water nodig, zes keer zoveel als nodig is om dezelfde hoeveelheid rijst te produceren2.

verwachte groei van het aantal mensen

Bron: Envisager, 2015

Tegelijkertijd hebben overheden het steeds moeilijker om het wateraanbod in stand te houden gelet op begrotingsproblemen en een verouderende infrastructuur. Daarom zullen privébedrijven een steeds belangrijkere rol spelen doorheen de hele watercyclus. Dit geldt vooral voor Noord-Amerika en Midden- en Oost-Europa, waar zij naar verwachting hun marktaandeel tussen 2013 en 2025 met meer dan 10% zullen zien stijgen3. In andere regio‘s, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika of in Azië, is er tot 2030 tot 14 biljoen USD aan investeringen nodig om de watervoorziening te garanderen. Met andere woorden, er zijn wereldwijd talloze opportuniteiten voor bedrijven met innovatieve watervoorzieningsoplossingen zoals waterrecyclage of ontzilting4.

2. Watertechnologie

  • Aanbieders waterzuivering

    De watertechnologiesector bestaat uit ondernemingen die de instrumenten en systemen ontwikkelen om water efficiënter te gebruiken. Zo is bijvoorbeeld 75% van de wereldwijde voorraad aan zoet water door besmetting of vervulling ongeschikt voor consumptie5. Overheden kunnen maatregelen nemen om waterbronnen tegen vervuiling te beschermen. Het zijn echter privébedrijven die innovatieve filtersystemen ontwikkelen, zoals poreuze membranen of UV-behandelingen, en zo de oplossingen voor deze problemen zullen leveren.

Water technology

Bron: Pictet Asset Management

  • Preventie van lekken

    In ontwikkelingslanden gaat dagelijks meer dan 45 miljoen kubieke meter water6 verloren door lekkages. De kosten voor de verbetering van de bestaande openbare infrastructuur wereldwijd zullen tussen 2005 en 20304 naar verwachting meer dan 20 biljoen USD bedragen. Bedrijven die innovatieve watertechnologieoplossingen ontwikkelen, zoals sensoren en monitoringapparatuur die de efficiëntie van het watergebruik kunnen verhogen en verspilling door lekkages kunnen helpen voorkomen, vormen overtuigende investeringsmogelijkheden.
  • Irrigatie

    Aangezien 70% van het wereldwijd beschikbare zoete water voor landbouw gebruikt wordt, pakken overheden verspilling in deze sector met prioriteit aan7. Californië heft bijvoorbeeld boetes op boeren die hun land in tijden van droogte overdag besproeien. Deze focus op het voorkomen van verspilling creëert opportuniteiten voor bedrijven die technologische oplossingen ontwikkelen. Bij druppelirrigatie bijvoorbeeld, wordt enkel de grond direct naast de planten van water voorzien en worden de planten dus met minder water vochtiger gehouden.

3. Afvalbeheer

Het inzicht wordt groter in hoe de watervoorraden massaal vervuild raken door een slechte verwerking van afval, vooral in de opkomende landen. In China is bijna 60% van het grondwater en een derde van het oppervlaktewater ongeschikt voor contact met mensen8.

china

Bron: Goldman Sachs Research

De Chinese overheid is vastbesloten om deze situatie te verbeteren. Het “Watertienjarenplan” uit 2015 bevat ambitieuze milieubeschermingsdoelstellingen voor vervuilende industrieën9. Nu bijna 90% van het industriële afvalwater in China wordt gezuiverd, verschuift de focus naar het aanpakken van de toenemende hoeveelheid huishoudelijk afval10. Bedrijven die milieudiensten en oplossingen bieden voor het opvangen en zuiveren van afvalwater kunnen hiervan profiteren.

Interesse in onze fondsen?

Klik hier voor meer informatie over deze beleggingsstrategie of neem contact op met uw bank, financieel adviseur of online broker.