I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseurs en Institutionele beleggers en consultants en Particuliere Beleggers.

December 2017

Elke druppel telt

Waarom de Amerikaanse schaliesector waterbesparing kan stimuleren.

Waterbesparing en waterzuivering zijn ‘big business’. De vraag naar schoon water neemt door een groeiende wereldbevolking gestaag toe, terwijl klimaatverandering het wateraanbod in verschillende regio’s onder druk zet. In sommige gevallen spelen andere factoren een grote rol bij het ontstaan van waterschaarste, zoals de productie van schalieolie en -aardgas in de Verenigde Staten. De Amerikaanse energieproductie zit enorm in de lift. In 2017 haalde het land gemiddeld meer dan 9 miljoen vaten per dag boven de grond.Tien jaar geleden waren dat er nog maar net 5 miljoen. De groei is een gevolg van de opkomst van de revolutionaire hydrofractureringstechnologie (fracking). Bij dit proces wordt water met hoge druk in ondergronds gesteente gespoten om de hierin opgesloten fossiele brandstoffen vrij te maken. Gemiddeld gebruikt één schaliebron in Pennsylvania tijdens zijn levensduur ruim 21 miljoen liter water, genoeg om zeven Olympische zwembaden te vullen.2

Aangezien de VS ongeveer 300.000 fracking-locaties telt, is het geen wonder dat de schaliesector zich de woede van milieubeschermers, biologen, gemeentelijke autoriteiten en politici op de hals heeft gehaald.3

In de periode van 2004 tot en met 2011 was fracking verantwoordelijke voor een verzesvoudiging van de hoeveelheid afvalwater die de VS produceerden. In de meeste gevallen wordt ongezuiverd afvalwater, een vloeistof met allerlei schadelijke en giftige chemische stoffen, achtergelaten in diepe ondergrondse bronnen. Dit kan om vele redenen niet zo doorgaan. Het veroorzaakt problemen in schalieoliestaten zoals Texas, waar zoet water toch al schaars is en kan ook rivieren vervuilen. De praktijk leidt ook tot kleinere aardbevingen.

Volgens leden van de strategische adviesraad van Pictet-Water kunnen schaliebedrijven hun gebruik van zoet water aanzienlijk terugbrengen. De oplossing – gebruik van waterzuiverings- en recyclingtechnologieën – is misschien complex, maar technisch en commercieel wel haalbaar. 

DORSTIG WERK: FRACKING IN DE VS
Watergebruik per olie-/gasbron
(Miljoenen liters, duizend m3)

Bron: Kondash, A, Vengosh, A, 'Water footprint of hydraulic fracturing', Duke University, 2015

Schoon water uit een giftige cocktail

Het is niet makkelijk om afvalwater van fracking te recyclen. De vloeistof die omhoog komt uit de schaliebronnen is  een cocktail van giftige chemicaliën en radioactief materiaal. Tot voor kort waren exploitanten afkerig van de zuivering en het hergebruik van het afvalwater. Zij waren bezorgd dat dit de kosten zou verhogen en de productie zou verminderen. Onder toenemende druk van milieuactivisten en toezichthouders beginnen schaliebedrijven steeds vaker waterrecyclingtechnologieën toe te passen in hun productieproces. De bedrijven die het water zuiveren, moeten daarbij twee hindernissen overwinnen.

Onder toenemende druk van milieuactivisten en toezichthouders beginnen schaliebedrijven steeds vaker waterrecyclingtechnologieën toe te passen in hun productieproces .

Tertiary treatment combines primary and secondary treatments with a form of thermal desalination to produce higher quality water for re-use in shale wells. The process removes both suspended and dissolved solids (known as total dissolved solids, or TDS) from the water.

The fourth option is the most complex and costly: recycling water for human use. This can be done in one of two ways. The first is high-temperature thermal distillation, extracting water from flowback by boiling it and re-condensing the steam. Where this is carried out, it is usually done offsite: wastewater is transported by lorry to a treatment plant. The process is costly because it’s energy intensive.

The second, cheaper, method is membrane filtration, through which water is forced through cell-like structures made of plastic composite. The membrane acts like a sieve: water molecules are small enough to pass through but larger ones – such as sodium, chloride and other TDS – are not. The membranes work best most at high pressures. An enhanced version of this process – vacuum multi-effect distillation – combines both distillation and membrane separation. 

Unblocking the system

For all these water treatment options, take-up has been slow so far. Cost is a factor – albeit less of one in recent years. Yet there are two bigger obstacles, AB members explained.

PUTTEN UIT DE BRON

Watergebruik per schalielocatie in de VS, in miljoenen gallons per jaar

water use

Bron: Ceres

De eerste is commercieel van aard. Schaliebedrijven houden de samenstelling van hun frackingvloeistoffen geheim. Zij beschouwen dit als een soort ‘geheime saus’ die de productiviteit van hun bron verbetert. Waterzuiveringsbedrijven weten niet wat er in deze ‘saus’ zit en dat is een probleem omdat ze daardoor het afvalwater van het frackingproces niet doeltreffend kunnen recyclen.

Technieken die goed werken voor één soort chemische verontreiniging kunnen volslagen nutteloos zijn voor de behandeling van een andere. In het slechtste geval kan gebruik van de verkeerde methode nog meer verontreinigingen aan de vloeistof toevoegen.

Een tweede hindernis is geologisch van aard. Tijdens fracking komen er giftige stoffen uit de schalierots in het water. Normaal gezien zou dit de waterzuiveringsbedrijven geen probleem opleveren: zij beschikken al over de technologie om dergelijke vervuiling te verwijderen.

Het probleem is echter dat schalierotsen onderling zeer sterk verschillen in hun chemische samenstelling. Geen twee formaties zijn hetzelfde. Het afstemmen van de zuivering op het afvalwater wordt daarom een zeer complexe taak. Voordat het recyclen kan beginnen, moet er eerst een zeer verfijnde technische analyse worden uitgevoerd. 

Een groot voordeel voor de watersector

Om al deze redenen heeft de schaliesector er baat bij om naar alle mogelijke vormen van waterbescherming te kijken. Het dumpen van brak water is niet langer een optie.

Dit kan in de loop van de tijd een stimulans vormen voor bedrijven in de hele waterbeschermings en -recyclingsector. Volgens sommige schattingen gaat de omzet uit de zuivering en recycling van frackingafvalwater in de VS tijdens de komende 10 jaar met 30 procent per jaar groeien.4 Het leeuwendeel van deze groei kan naar bedrijven gaan die filtratie-, chemische precipitatie- en desalinatietechnieken ontwikkelen. Een groot deel kan echter ook plaatsvinden bij bedrijven die zich bezighouden met wateranalyse en -beheer. “Net als in vele andere bedrijfstakken ziet de schalieolie- en -gassector water steeds meer als een taak binnen grondstoffenbeheer en niet binnen afvalbeheer. Dat is een grote verandering.” zei een van de leden van de adviesraad. Water is een essentiële grondstof. Het is ook een beleggingskans.

Kenmerken van waterbeleggingen

  • Afvalrecycling- en -waterzuiveringsbedrijven spelen een belangrijke rol in de strategie van Pictet-Water.
  • De strategie belegt ook in vele andere onderdelen van de watersector, waaronder rioolwaterzuivering, waterzekerheid, het beheer van vast biologisch materiaal en bescherming tegen overstromingen.
  • De portefeuille streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door binnen de watersector zowel in groei- als in defensieve aandelen te beleggen.