I am Article Layout


Selecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger en Particuliere Belegger.

Het belang van zoetwaterreserves neemt toe

September 2019

Het IJsselmeer als regenton

Goed en voldoende zoetwater en ook nog eens beschikbaar op het juiste tijdstip en op de juiste plek zijn vereisten om prettig te kunnen leven. De droogte van de laatste jaren heeft aangetoond hoe essentieel deze voorwaarden zijn. Voor deltacommissaris Peter Glas is water dan ook geen nutsvoorziening maar een levensvoorwaarde.

Het voorjaar en de zomer van 1976 behoren tot een van droogste en warmste van de afgelopen 50 jaar. Uit de magen van koeien kwam zand, zo weinig gras stond er nog op de velden. Peter Glas, sinds 1 januari 2019 als regeringscommissaris belast met de voortgang van het Deltaprogramma, haalt dat jaar aan, om aan te geven dat we in Nederland al langer bekend zijn met het fenomeen droogte en de gevolgen daarvan. “We zijn het toen al gaan hebben over waterverdeling en sinds het Deltaprogramma 2015 zijn we bezig met het uitvoeren van maatregelen van het Deltaplan Zoetwater.”
PeterGlas_LeftRight_201909.jpg

Copyright: Ester Gebuis

Maar als gevolg van klimaatverandering worden voorjaars en zomers warmer. Het gevolg is minder water. Wat is de aanpak?

“In het Deltaprogramma – dit jaar inmiddels het tiende - is het Deltaplan Zoetwater opgenomen. In dit plan staan alle maatregelen en onderzoeken voor de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland. Samen met Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, provincies, bedrijven en onderzoeksinstellingen werken we eraan om in drogere perioden over voldoende zoetwater te beschikken De opgave is om in een veranderd klimaat de watervoorraad te vergroten, de vraag naar zoetwater te verminderen, zoetwater beter vast te houden en de aanvoer te verbeteren.”

Het beeld is echter dat u meer van dijken bezig bent dan van zoetwater.

“Het is én veiligheid, én voldoende zoetwater én ruimtelijke adaptatie (klimaatbestendig maken/red.). Zoetwater is een gevestigd beleidsterrein. Het is immers belangrijk voor industrieën als bierbrouwers, maar ook binnenvaartschippers, de landbouw en natuurlijk voor thuis. Vergeet overigens niet dat natuur ook erg veel aandacht krijgt. We moeten verdrogingen tegengaan.”

Iedereen moet aan de bak met zoetwater 

Deltacommissaris Peter Glas

Wat verwacht u van ons, de inwoners van dit land?

“We zullen echt veel zuiniger om moeten gaan met ons water. De droogte is ook voor de landbouwer én de wethouder een verantwoordelijkheid en niet alleen van het Rijk of waterschappen. Iedereen moet aan de bak. Een akkerbouwer kan de teelt aan het klimaat aanpassen. Maar ook de particulier moet zijn eigen leefomgeving zo inrichten dat hij zorgvuldig met water om zal gaan. Het Deltaprogramma kijkt van klein naar groot.”

Geef eens voorbeeld van uw zoetwateraanpak.

“We gaan van ons IJsselmeer nog meer onze nationale regenton maken. Als we veel water uit het achterland krijgen, willen we daarvan meer opslaan in het IJsselmeer. Het peil gaat er omhoog in natte periodes en laten we verder uitzakken in tijden van droogte.”

U pakt ook de verzilting van zoetwater aan.

“Door de lage waterstanden in de rivieren dringt het zoute water steeds verder het land in, met verzilting als gevolg. De minister van Infrastructuur en Waterstaat stelde daarom eind 2018 de tijdelijke Beleidstafel Droogte in om de lessen van de droogte te vertalen in beleidsvoorstellen. Hoe gaan we de verzilting van het IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal tegen?”

Is Nederland alleen innovatief in beveiligen tegen water?

“Er zijn innovaties om water vast te houden en de verdeling te optimaliseren. Maar waarom leggen we niet gelijk dat druppeltje water bij de wortel? Overigens komt de overheid niet met lege handen. We hebben 150 miljoen euro uit het Deltafonds beschikbaar voor de eerste fase aan maatregelen. In totaal gaat het om zo’n 400 miljoen euro tot 2021 aan zoetwatermaatregelen. Voor de tweede fase - de periode 2022 t/m 2027 - kan met eenzelfde bedrag doorgewerkt worden aan het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid.”

U bent benoemt voor 5 jaar. Wat moet er in die periode zijn gerealiseerd?

“Als ik inzoom op de zoetwaterbeschikbaarheid, dan wil ik dat we weten wat er concreet mogelijk is om als maatschappij in 2050 weerbaar te zijn bij extreme watertekorten. Een doel dat zodanig geformuleerd is dat het gedragen is door de sectoren die daar belang bij hebben en daaraan zelf ook een bijdrage zullen moeten leveren.”