I am Article Layout

Nu lezen: Thematische aandelen: de opname in een gediversifieerde portefeuilleSelecteer uw beleggersprofiel:

Deze inhoud is uitsluitend bestemd voor een Adviseur en Institutionele Belegger.

Bent u een Particuliere Belegger?

Thematische aandelen en asset-allocatie

December 2019

Thematische aandelen: de opname in een gediversifieerde portefeuille

Beleggers kunnen beleggen in thematische aandelen, ongeacht de methode zij gebruiken voor de samenstelling van de portefeuille.

01

Overzicht

Aandelenbeleggers verdelen doorgaans de beleggingswereld in landen of regio's. Het voordeel van deze indeling is eenvoud. Maar deze definities zijn vaak onduidelijk. Beleggers kunnen bijvoorbeeld in de veronderstelling zijn dat de FTSE-100 toegang verleent tot de Britse economie. De realiteit is echter dat de componenten van de index substantieel meer dan de helft van hun inkomsten in het buitenland genereren.

Deze afwijkingen verklaren waarom de allocatie van kapitaal op basis van andere criteria, zoals beleggingsthema's, in populariteit groeien. Thematische aandelen bieden beleggers de mogelijkheid om groei te realiseren in bepaalde gebieden van de economie die een uitdaging zijn voor de traditionele classificaties. Beleggingsthema's, zoals robotica en schone energie, grensoverschrijdende industrieën, landen en regio's. Het zijn tevens de bouwstenen van een portefeuille die zich duidelijker profileert.

In dit commentaar leggen we uit hoe beleggers  thematische aandelen kunnen opnemen in hun portefeuilles.

We onderzoeken drie methodes:

  • Thematische aandelen als satellieten in een core/satellite-kader
  • Thematische aandelen als instrument ten behoeve van een wereldwijde aandelenallocatie of afsplitsing
  • Wereldwijd thematisch gediversifieerde aandelenportefeuilles
02

Thematische aandelen in een core-satelliet portefeuille

Er is een groep beleggers voor wie thematisch beleggen relatief eenvoudig zou moeten zijn: beleggers die portefeuilles samenstellen met behulp van een core-satellite-strategie.

Volgens deze benadering wordt een portefeuille in tweeën opgesplitst. De 'core' bevat doorgaans traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties. Het doel is profijt trekken van het marktrendement of 'bèta'.

'Satellieten' daarentegen, die kleiner zijn maar die een kwart van het totale kapitaal van een portefeuille kunnen vertegenwoordigen, beleggen in niet-conventionele activa. Er wordt in satellieten belegd op langetermijn, voor ten minste drie jaar, of voor een kortere tijd in het kader van een tactische investeringsstrategie. Onder alle omstandigheden blijft de doelstelling toegang te verkrijgen tot nieuwe ‘alfa’-bronnen (een hoger of onafhankelijker rendement ten opzichte van de markt) of risicospreiding.

Afb. 1: Thematische aandelen in een core-satelliet portefeuille
CoreAllocation.png

Uitsluitend ter illustratie. Bron: Pictet Asset Management

Thematische aandelen worden om verschillende redenen belegd in effectieve satellieten. Om te beginnen zijn thematische aandelen bedrijven die niet prominent aanwezig zijn in de reguliere indexen zoals de MSCI World. In het segment thematische beleggingen zijn een groter aantal small caps, gespecialiseerde bedrijven en aandelen in opkomende markten vertegenwoordigd. Bovendien hebben thematische beleggingen een breed bereik. Het aantal thematische aandelen en bedrijven vertegenwoordigd in traditionele wereldwijde aandelenindexen is bijna gelijk.

Om de effectiviteit van thematische aandelen als satelliet-beleggingen te illustreren, hebben we een analyse gemaakt met behulp van een geoptimaliseerde portefeuille. De techniek meet het rendement, de volatiliteit en de correlatie van activa om te bepalen welke combinatie effecten de optimale portefeuille oplevert. De optimale portefeuille voor een geraamd rendement is het rendement met de laagst ingeschatte volatiliteit. 

Portfolio-optimalisatie: thematische aandelen in een evenwichtige portefeuille

Onze studie analyseert in het bijzonder de impact van thematische aandelen op een gediversifieerde portefeuille, waarvan de activa in verschillende verhoudingen zijn opgesplitst tussen aandelen en obligaties (op basis van de MSCI ACWI-index en de BofA Merrill Lynch Global Government Bond-index als respectieve proxy’s).

Onze doelstelling is de optimale omvang van de thematische aandelenallocatie te bepalen.

Een gedetailleerde beschrijving van de methodologie die een willekeurige steekproef is op basis van de maandelijkse waarnemingen in het assortiment thematische portefeuilles van Pictet Asset Management en de gerealiseerde en geraamde rendementen voor de wereldwijde aandelen- en obligatie-indexen, vindt u in de bijlage.

Willekeurige steekproeven van thematische, op één thema gebaseerde strategieën, worden om verschillende redenen toegepast.

Ten eerste gaat de techniek ervan uit dat de belegger op voorhand niet de best presterende thematische strategie kan selecteren. Ten tweede simuleert de methode de doorsnee beleggingsbeslissing, of een belegging op basis van een uit één thema in plaats van een uit meerdere thema's bestaande strategie.

Ten derde gaat de methode gebaseerd op een uit één thema bestaande portefeuille ervan uit dat het risico-rendement niet beter zal zijn dan dat door een gediversifieerde, uit meerdere thema's bestaande strategie gegenereerd zou worden.  

Uit de analyse blijkt dat een optimale core-satellite-portefeuille maximaal 20 procent van zijn totale kapitaal belegt in thematische aandelen, afhankelijk van het door de belegger beoogde rendement (Afb. 2).

Afb. 2: Simulatie A -  Thematische aandelen beleggen in een gemengde obligatie- en aandelenportefeuille

Thematische aandelenallocatie, in %, in een gemengde obligatie- en aandelenportefeuille gebaseerd op het beoogd rendement*

ReturnTarget.png

*Resultaten op basis van een portfolio-optimalisatie zoals uiteengezet in de bijlage. De historische data hebben betrekking op de periode 31-12-2008 - 31-08-2019, het geraamd rendement voor de MSCI World Index en de BofAML-staatsobligaties-index geldt voor de periode 31-03-2019 - 31-03-2024.
Alle rendementen worden gemeten in USD. 

Om de geldigheid van deze waarnemingen te testen, hebben we een tweede onderzoek uitgevoerd met behulp van verschillende variabelen.

Deze eveneens in de bijlage uiteengezette analyse, is gebaseerd op een portefeuille-simulatie die gebruik maakt van de historische data van de afgelopen 10 jaar. De basisportefeuille is in dit geval een portefeuille waarvan de activa als volgt zijn opgesplitst: 60 procent wereldwijde aandelen en 40 procent wereldwijde obligaties, waarbij gebruik is gemaakt van dezelfde indexen als in het eerste onderzoek. De data van de thematische aandelen is gebaseerd op dezelfde bronnen en methodologie.

De resultaten van de analyse tonen aan dat de optimale portefeuille bestaat uit een core-allocatie waarvan de activa gelijkmatig zijn verdeeld over obligaties, aangevuld met een extra belegging van 18 procent in thematische aandelen. Deze core-satellite-portefeuille heeft dezelfde volatiliteit als een 60/40 aandelen- / obligatieportefeuille, maar genereert een hoger rendement. Het extra rendement bedraagt 0,2 procentpunt per jaar, na aftrek van kosten.

Afb. 3: Simulatie B - Thematische belegging in  een portefeuille met een combinatie van aandelen en obligaties

Rendement en volatiliteit, in % op jaarbasis, op basis van een 60/40 portefeuille en een gediversifieerde portefeuille met thematische aandelenallocatie

Table.png

*Resultaten van een portefeuille-optimalisatie conform de beschrijving in de bijlage. Het onderzoek vergelijkt het rendement en de volatiliteit van een evenwichtige 60/40 aandelen-obligaties-portefeuille met die van een 50-50 aandelen-obligaties-portefeuille met een aanvullende belegging van 18 procent in thematische aandelen. 

03

Thematische aandelen als afsplitsing

Hoewel de core-satellite-methode vrij populair is, beleggen de meeste institutionele en niet-institutionele beleggers in regio’s. Het is een strategie die het beleggingssegment verdeelt in grote regio's zoals Noord-Amerika, West-Europa en zuidoost Azië.
Afb. 4: Thematische aandelen in portefeuille waarvan het kapitaal wordt belegd per regio
PieChart.png

Uitsluitend ter illustratie. Bron: Pictet Asset Management

Op het eerste gezicht lijken deze portefeuilles geen natuurlijk kader te zijn voor thematische aandelen. Thematische beleggingsstrategieën zijn qua natuur doorgaans mondiaal en grensoverschrijdend.

Toch is er naast grotere regionale allocaties een sterk argument in het voordeel van een 'wereldwijde aandelenallocatie’ (Afb.3).

Regionaal beleggen is bedoeld om kapitaal te spreiden over activa met een onderling verschillende ontwikkeling, maar de methode is niet faalveilig. In de afgelopen twee decennia is keer op keer gebleken dat regionale aandelenmarkten zich parallel kunnen ontwikkelen, met name in perioden van grote volatiliteit. Dit is de reden waarom de opname van een onderscheidende, wereldwijde activaklasse zoals thematische aandelen, kan bijdragen tot gediversifieerd risico en rendement. 

De efficiëntie van sommige thematische aandelenstrategieën is onderling verschillend wanneer ze een aanvulling zijn op de regionale of landgebonden portefeuilles. De strategieën die het beste functioneren, beleggen in meerdere beleggingsthema's en genieten daarom een betere diversifiëring. Om die reden kunnen ze dus breder vertegenwoordigd zijn in de wereldwijde aandelenallocatie.

04

Thematische aandelen als diversifiëringstool van de portefeuille

Een groeiend aantal beleggers begint vraagtekens te zetten bij de voordelen van een samengestelde regionale of landelijke portefeuille. Hun twijfels geven blijk van een duidelijke omslag van de marktdynamiek in de afgelopen jaren. Sinds de financiële crisis van 2008 had de correlatie tussen het rendement in regionale en landelijke aandelenmarkten de neiging fors te stijgen na de verkoop van sterk afgeprijsde aandelen. Hierdoor verdwijnen de voordelen van internationale diversificatie op het moment waarop ze juist het hardst nodig zijn. Wereldwijde beleggingen in wereldwijde industriële sectoren, zijn daarom populairder geworden. Deze alternatieve methode wordt ook onderbouwd door academisch onderzoek. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de locatie van een onderneming minder invloed kan hebben op het beleggingsrendement dan de bedrijfstak of sector waarin zij actief is.

Thematisch beleggen is ontworpen om van deze trend te profiteren. Niet alleen kent de land/regio methode geen vooringenomenheid, maar bestaat zijn beleggingsuniversum voor een aanzienlijk deel uit bedrijven die niet vertegenwoordigd zijn in de reguliere wereldwijde benchmarks. Dit veronderstelt dat een wereldwijde portefeuille met beleggingen in een gediversifieerd beleggingsmandje van aanvullende thematische aandelen een potentieel efficiëntere allocatie van kapitaal biedt dan een portefeuille die is samengesteld op grond van traditionele regionale bouwstenen.

Afb. 5: Simulatie C - Thematische allocatie binnen een evenwichtige portefeuille
Rendement, volatiliteit, in %, op jaarbasis voor een evenwichtige portefeuille met verschillende beleggingen in thematische aandelen
Return_Deviation.png

Portefeuille-simulatie beschreven in de bijlage

Om dit te illustreren, voeren we een reeks portfolio-optimalisatie-simulaties uit die vergelijkbaar zijn met die beschreven in bijlage 1, maar waarin thematische aandelen worden vertegenwoordigd door Pictet AM's Global Megatrend Selection-portefeuille (GMS), een beleggingsstrategie waarbij het kapitaal gelijk verdeeld wordt over al onze, op één beleggingsthema gebaseerde aandelenportefeuilles.

Het onderzoek beoogt de geoptimaliseerde combinatie van de drie beleggingen (obligaties, reguliere aandelen en thematische aandelen) te vinden voor het beoogde rendement. Het onderzoek maakt gebruik van dezelfde aandelen- en obligatie-indexen als voorheen.

De simulatie omvat onze langetermijn rendement ramingen voor wereldwijde, in de bijlage gespecificeerde activaklassen en een matrix van gecombineerde variaties op basis van het maandelijks gerealiseerde rendement van de GMS-strategie met betrekking tot obligaties en aandelen. Voorzichtigheidshalve gaan we ervan uit dat het toekomstige rendement van de GMS-strategie gelijk is aan dat van de MSCI ACWI Index voor een periode van vijf jaar.

Uit de analyse blijkt dat voor bijna elk potentieel rendement de optimale portefeuille een grotere allocatie toekent aan GMS dan aan aandelen die zijn opgenomen in de MSCI ACWI-index (Afb. 5).

Feitelijk zou de optimale allocatie aan thematische aandelen nog hoger kunnen zijn, omdat ons model er voorzichtigheidshalve vanuit gaat dat de GMS-strategie een rendement genereert dat in lijn is met de aandelenindex. (De strategie genereert in feite vanaf de oprichting een hoger rendement dan de index).

Al met al veronderstelt deze analyse dat een thematische aandelenportefeuille met meerdere beleggingsthema's risico en rendement net zo effectief kan diversifiëren als beleggingen die verwijzen naar een wereldwijde aandelenindex.

05

Conclusie

Thematische aandelenportefeuilles beleggen in bedrijven die zich onderscheiden. Deze bedrijven zijn meestal gespecialiseerd in een bepaald gebied en actief in enkele van de meest dynamische sectoren van de economie. Om deze redenen zijn wij van mening dat de vooruitzichten op kapitaalgroei hoger zijn. Dit onderzoek beschrijft de manier waarop thematische beleggingen kunnen worden opgenomen in gediversifieerde beleggingsportefeuilles. Met behulp van portefeuille-optimalisatie-technieken laten we zien dat thematische aandelen net zo effectief kunnen functioneren als satelliet-beleggingen in een core-satelliet-portefeuille; we illustreren ook dat dit bouwstenen kunnen zijn voor wereldwijde beleggers. Beleggers die de wereld verdelen in regio’s of landen kunnen ook thematisch beleggen. Wij stellen hen voor dat ze een 'wereldwijde afsplitsing' creëren in hun portefeuille.
06

Bijlage

Portefeuille optimalisatie methodologie

De resultaten in Afb.2 worden verkregen met behulp van het volgende proces.

Eerst genereren we 100 willekeurige thematische rendementsperioden. Met andere woorden, voor elke maandelijkse observatie tijdens de periodieke toetsing, gebruiken we het gerealiseerde rendement van een willekeurig geselecteerde, thematische aandelenstrategie uit het Pictet AM assortiment. Voor dit proces is geen vaardigheid voor de selectie van strategieën vereist. De strategieën vertegenwoordigd in dit onderzoek waren: Water, Security, Health, Biotech, Premium Brands, Clean Energy, Digital, Timber, Nutrition, Robotics, SmartCity, Global Environmental Opportunities en Global Thematic Opportunities.

De rendementen gebaseerd op de thematische strategie zijn uitgedrukt in USD, na aftrek van kosten en betreffen de aandelenklassen P. De gegevens zijn afkomstig uit fondsdata gepubliceerd op Bloomberg. We gebruiken historische data in de periode 31-12-2008 - 31-08-2019. Vervolgens baseren wij ons op het gerealiseerde rendement van de MSCI ACWI Index en de BofAML Global Government Bond Index, stellen daarna een matrix van gecombineerde variaties samen voor elk van de 100 simulaties.

Voor het geraamde rendement op 5 jaar voor wereldwijde aandelen en wereldwijde staatsobligaties gebruiken we PictetAM's  intern ramingmodel van de strategie-eenheid, waarvan de methodologie hierna wordt beschreven.

De willekeurige matrixen van gecombineerde variaties en geraamde schattingen worden vervolgens gebruikt om 100 efficiënte frontiers te creëren die de optimale allocatie aan de drie asset classes uitgebreid beschrijven. De geciteerde thematische aandelenallocaties weergegeven in Afb. 2 vertegenwoordigen het 33e percentiel van de allocatie aan thematische aandelen voor elk beoogd rendement; in tweederde van de simulaties is de voorgestelde allocatie hoger dan het cijfer in de grafiek.

Voor meer informatie over de optimalisatie van de gemiddelde variantie-portefeuille, kunt u terecht op:
http://www.columbia.edu/~mh2078/FoundationsFE/MeanVariance-CAPM.pdf

Het resultaat in Afb.3 is gebaseerd op een simulatie waarvoor we opnieuw de historische data gebruiken van de periode 31-12-2008 - 31-08-2019. We berekenen de risico- en rendementsontwikkeling van een evenwichtige aandelen-obligatieportefeuille achteraf op: een allocatie van 60 procent aan aandelen die zijn vertegenwoordigd in de MSCI ACWI Index en een allocatie van 40 procent aan obligaties die zijn vertegenwoordigd in de BofA Merrill Lynch Global Government Bond Index. Het rendement is gebaseerd op USD. Om het gerealiseerde rendement en de volatiliteit van het thematische aandelensegment te berekenen, gebruiken we het proces dat we ook hebben toegepast op de bovenstaande oefening voor portefeuille-optimalisatie. 

Vervolgens hebben we 500 simulaties uitgevoerd waarin een 50/50 obligatie-aandelenportefeuille wordt aangevuld met een thematische satelliet om hetzelfde gemiddelde risico te verkrijgen als de 60/40 portefeuille. De thematische aandelenallocatie met een gemiddelde van 500 runs, genereert dezelfde volatiliteit als de 60/40 portefeuille, bedraagt 18% en levert een hoger rendement op.

De resultaten weergegeven in Afb.5 hebben betrekking op een portefeuille-optimalisatie waarop ons intern rendement-ramingen model voor onze activaklasse op 5 jaar en een gecombineerde variatie matrix gebaseerd op het gerealiseerd rendement van de MSCI ACWI Index en de BofA Merrill Lynch Global Government Bond Index, is toegepast. De methodologie is identiek aan die eerder werd gevolgd.

Geraamd rendement voor aandelen- en obligatiemarkten - de methodologie

Ons geraamd rendement voor obligaties is gebaseerd op een “rendement op obligaties/nominale trendmatige bbp-groei”-ratio van 0,75 voor de VS en het VK en 0,7 voor Duitsland (op basis van het bbp in de eurozone); voor Japan gaan we ervan uit dat het rendement op obligaties tegen 2024 evenredig stijgt aan de inflatietrend. Om de toekomstige voortschrijdende berekening op jaarbasis te maken, nemen we de Bloomberg-curve-gegevens en passen we de rol voor jaar 5 aan de raming aan die wij gemaakt hebben voor het rentebeleid op 10 jaar. Het geraamde rendement gaat uit van een herstelpercentage van 40% voor obligaties in geïndustrialiseerde markten, 50% voor EM-staatsschulden en 30% voor EM-kredieten.

De volgende benchmarks worden toegepast: JPMorgan-indexen voor staatsobligaties in geïndustrialiseerde/opkomende landen en bedrijfsobligaties in opkomende landen; SBI-index voor Zwitserse obligaties; Barclays Euro Aggregate Corporate Index voor investment grade in de eurozone; BoFA Merrill Lynch indexen in de eurozone / high yield in de VS, TIPS in de VS op 10 jaar.

In onze ramingen voor de aandelenmarkt wordt de omzetgroei ondersteund door onze raming van de nominale bbp-groei (gemiddelde over de periode 2018-2022), na correctie van de aan regio's blootgestelde omzet. Onze aangepaste ramingen van de winstmarge gaan uit van een omkeer in de komende 10 jaar naar de lange termijn, na correctie van de bedrijfscyclus (output gap) en de verwachte opwaardering van valuta’s. De winst per aandeel (P/E) wordt berekend na de correctie van verwatering.

De reële waarde is gebaseerd op 12-maanden P/E voor de S&P 500-index. In deze situatie past het model ramingen toe op het rendement op obligaties, de inflatie en de trendmatige groei van het bbp. De raming gaat ervan uit dat het P/E-ratio terugkeert naar een gemiddelde, langetermijn discount ten opzichte van de VS (na de eurozone, Zwitserland en Japan in 1999). De P/E van de frontier-markt is gelijk aan de P/E van de opkomende markten.

Rendement op aandelenmarkten, ramingen voor 5 jaar

tabel

Bron: Pictet Asset Management; periode ramingen: 31-03-2019 - 31-03-2024

Rendement in obligatiemarkten: ramingen op 5 jaar
tabel

Bron: Pictet Asset Management; periode ramingen: 31-03-2019 - 31-03-2024